Supporting Education

Celebrating September, the Literacy month

Celebrating September, the Literacy month

प्रौढ साक्षरता वर्ग : अनेक वर्ष सातत्याने पोलिओ लसीकरण करून रोटरीने जगभरातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये मोठी कामगिरी केली. त्यानंतर अशा कुठल्या क्षेत्रामध्ये रोटरीने सहभाग घेतला असता फार मोठा बदल घडून येईल असा विचार चालू असताना लिटरसी ह्या अतिशय आवश्यक असलेल्या...

read more