RCPM Projects 2020-2021
Celebrating September, the Literacy month

Celebrating September, the Literacy month

प्रौढ साक्षरता वर्ग : अनेक वर्ष सातत्याने पोलिओ लसीकरण करून रोटरीने जगभरातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये मोठी कामगिरी केली. त्यानंतर अशा कुठल्या...

read more