RCPM Silver Jubilee Logo

Rotary Club of Pune Metro

Rotary International District 3131     Club No. 31769

Bhondla

Bhondla

RCPM members and Anns celebrated Navratri with traditional “Bhondla”. Rtn.PP Seema Deshpande writes about the experience.

” भोंडला ” …..आपल्या सगळ्यांना ४०–५० वर्षांनी लहान करणारा शब्द ! नुसता शब्द नाही तर अनेक सुखद आठवणींचे रिळ उलगडणारा खजिनाच .

भोंडला म्हणल की आठवते आजी ने कौतुकाने पाटावर काढलेला गजराज , आईने केलेली ओळखायला जरा कठीणच पण चविष्ट खिरापत , मत्रिणीना आमंत्रण, बुचाच्या फुलांचा दरवळणारा सुगंध व जसे काही त्यावर तरंगत रिगण करून , सख्यांचे हात हातात घेऊन धरलेला फेर. पिढ्ान्पिढ्या तीच गाणी , संदर्भ बदलले तरी त्याचा आनंद तोच , गोडवा तोच !

आज अगदी अशीच एक सुखद संध्याकाळ आम्ही सगळ्यांनी अनुभली . खूपच सुंदर,अगदी मनाच्या मखरात कस्तुरी सारखा सुगंध देणारी , हेवा वाटावा असा ठेवाच तो .
भोंडल्याची कल्पना पदमाची , माधवी नी उचलून धरली आणि मंजू नी प्रत्यक्षात आणली. सर्व व्यवस्था उत्तम ….. मधोमध रांगोळी काढलेल्या चौरंगा वर माधवीचा गजराज जणू आमची वाटच बघत होता , मंजू ने आगत्याने केलेली सर्व तयारी. खानपान तर काय विचारता … पाणीपुरी , भेळ, रगडा पॅटीस , ती पण कल्याण भेळची! आणि मनसोक्त चोपल्या नंतर असिडीटी होऊ नये म्हणून आईस्क्रीम सुद्धा … त्याच बरोबरीने अनेकींनी आणलेल्या चवीष्ट खिरापत . आणि काय हवे ?

काय मेमरी आहे अश्विनी , वासंती , नीलिमा , नेहा आणि सगळ्यांचीच , अगदी सगळी गाणी म्हणली भोंडल्याची . नंतर भरपूर गप्पा आणि मनसोक्त पोटपूजा तीही मैत्रिणी समवेत. सोबतीला बूचाच्या फुलांचा दरवळणारा सुगंध पण होता बरं का !
आणि म्हणूनच मंजू आणि माधवी आमच्या सगळ्यां कडून तुम्हाला मनापासून खूप खूप धन्यवाद !!

– रो. पीपी सीमा देशपांडे

Rotarian Vivek Kulkarni

President 2022-23

(M) 9823290692
Email: president.rcpm@gmail.com

 

Rotarian Girish Ranade

Secretary 2022-23

(M) 9822068764
Email: ranadegs@gmail.com